Reward List (Mainnet)

This is a list of all rewards given out by the IOTA Spam Fund. Previous rewards (before February 2018), are archived here (?).id user published (CET) state cnfmd total cnfrate reward reward/tx address
33200 2473 18/Aug/03 20:02 finished 173 txs 304 txs 56.91 % 0.865 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WBLTMCWOHJHGLK9QMSWOHUJUXEUWBNRBGBTATNPDQZTHCUIODSQUXFY TT
33199 2473 18/Aug/03 20:02 finished 209 txs 303 txs 68.98 % 1.045 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WBLTMCWOHJHGLK9AWDJLKGCWERCSTIUZBURILMQBPREQJRSCBOJKVXD TT
33198 2211 18/Aug/03 20:02 finished 163 txs 305 txs 53.44 % 0.815 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WCBGNLUKUQIWBE9IFXDCXOMQPNPUEHJCMUDGYNFUXOAEQGPHGQSYZLO TT
33197 2494 18/Aug/03 20:02 finished 164 txs 304 txs 53.95 % 0.820 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999IYBIUURZJFPCLS9QGFJAVGTHJRHHLZBEMCUXAHXVJLBXWPCAEDUGWFO TT
33196 2211 18/Aug/03 20:02 finished 88 txs 301 txs 29.24 % 0.440 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WCBGNLUKUQIWBE9SXEYWOZVFYMCBZSVPNHNEMDVLDFYTTRDIDBKBSYH TT
33195 2491 18/Aug/03 20:02 finished 150 txs 301 txs 49.83 % 0.750 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999DZPPYZMKIVQBUO9TDKJXLFLDBZUSWSQTORFVQHPACKIAPTHTXXMHWHS TT
33194 2211 18/Aug/03 20:00 finished 106 txs 303 txs 34.98 % 0.530 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WCBGNLUKUQIWBE9XUNAWEYSMSKRZNYSEAYCXFPOBOARLEHHRJWFGEPZ TT
33193 2473 18/Aug/03 19:58 finished 182 txs 301 txs 60.47 % 0.910 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WBLTMCWOHJHGLK9XFFTIYMKVRFDTWOOFMVYANDRDKPVVOSSIJWZYGIF TT
33192 2473 18/Aug/03 19:58 finished 154 txs 303 txs 50.83 % 0.770 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WBLTMCWOHJHGLK9BQDGDEUYFXTGFVAKAJIULNHRGEMCYTLFXQIFOFPC TT
33191 2562 18/Aug/03 19:57 finished 131 txs 301 txs 43.52 % 0.655 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999FOBTQAKKTXKGFO9KJTLDKHZGNMWNKTRLAMKSMSTLXVEEGLUPRDRMDXS TT
33190 2478 18/Aug/03 19:57 finished 122 txs 302 txs 40.40 % 0.610 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999BDVVFNWPFDMSPN9LSPWMYLQCUKGLMKFSKFCNMWXFIGSKYXYDFCMSXXW TT
33189 2568 18/Aug/03 19:57 finished 116 txs 304 txs 38.16 % 0.580 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999TIXQALICPRBFII9OMMLTPAGJLVDYJBGSQMYZAPUYOWYSFHJIWAZHUOQ TT
33188 2568 18/Aug/03 19:56 finished 114 txs 303 txs 37.62 % 0.570 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999TIXQALICPRBFII9YEPGJFDZIDJPLMSDXFFBNCWHIXMFKRPBZUDYBGYX TT
33187 2562 18/Aug/03 19:56 finished 115 txs 301 txs 38.21 % 0.575 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999FOBTQAKKTXKGFO9YERTIFKDMDZMZXGFKJVIIUTZTHACHBPYXPSESOJX TT
33186 2562 18/Aug/03 19:55 finished 131 txs 303 txs 43.23 % 0.655 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999FOBTQAKKTXKGFO9MNZMNRSPMWMIOQZTFFIQZBAVIDSNKEQZBHBLLFBX TT
33185 2568 18/Aug/03 19:55 finished 161 txs 303 txs 53.14 % 0.805 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999TIXQALICPRBFII9BFEUGRPOXMOHJPJTDMNZXGJWAYJTLBYMKENCLVXX TT
33184 2211 18/Aug/03 19:55 finished 132 txs 302 txs 43.71 % 0.660 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WCBGNLUKUQIWBE9ZFJDTEGCPHPHHUGYCVUMTYPPPGXQLDLFEJDOQGTU TT
33183 2473 18/Aug/03 19:55 finished 164 txs 304 txs 53.95 % 0.820 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WBLTMCWOHJHGLK9ZULTHQORIVNAGLZUEOIEMYVDQSVTHRSSIXQZTFIL TT
33182 2478 18/Aug/03 19:55 finished 126 txs 302 txs 41.72 % 0.630 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999BDVVFNWPFDMSPN9MTOCXPLKLTGDSWLNNMKRTAMEMVCXBSABNZAHAGBL TT
33181 2211 18/Aug/03 19:54 finished 137 txs 303 txs 45.21 % 0.685 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WCBGNLUKUQIWBE9MXZJUCSHYRKSOIWZGPAUVYWDQVTTMGNMPBOIWEZW TT
33180 1997 18/Aug/03 19:54 finished 147 txs 303 txs 48.51 % 0.735 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999FRVIBWUFUDDGCT9SPUTWYHRENVCFFIZYTAVUTXLLPEXBMPMNSJZHFUO TT
33179 2473 18/Aug/03 19:54 finished 182 txs 302 txs 60.26 % 0.910 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WBLTMCWOHJHGLK9IDBIKTPZHTINRAKEGIALWTKHBGGFEJEXFPKAIEWT TT
33178 2211 18/Aug/03 19:54 finished 132 txs 302 txs 43.71 % 0.660 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WCBGNLUKUQIWBE9BTXSRRNLECOSOKJRUGHOUEFEBWMGZIXGQXGVWTNW TT
33177 2211 18/Aug/03 19:53 finished 84 txs 304 txs 27.63 % 0.420 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WCBGNLUKUQIWBE9WUVTYGDUOUBDFZGOKVVDHGEMTRLMAZNXZRHNSKCZ TT
33176 2211 18/Aug/03 19:53 finished 111 txs 306 txs 36.27 % 0.555 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WCBGNLUKUQIWBE9EGWPUPUKKOGSOTEVJUHTSFNSUZGPIELVUFTJWZKA TT
33175 2478 18/Aug/03 19:52 finished 117 txs 303 txs 38.61 % 0.585 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999BDVVFNWPFDMSPN9BYBFBHVEBXFUXLRUQCLZBAAICMVHFSWOSOPKOYVL TT
33174 2494 18/Aug/03 19:52 finished 115 txs 302 txs 38.08 % 0.575 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999IYBIUURZJFPCLS9FOONGHGQHUASDGMAWVUEVBNXSSEADTODKHYUOSJH TT
33173 2473 18/Aug/03 19:52 finished 133 txs 303 txs 43.89 % 0.665 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WBLTMCWOHJHGLK9UPGBOZXAIBZVJOCTOLRVRAXIEIWJOPFAAXCIVWOR TT
33172 2473 18/Aug/03 19:52 finished 112 txs 301 txs 37.21 % 0.560 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WBLTMCWOHJHGLK9RDDEPKNVVWXQCKUBUNECBCTLILHWMDYUWCZMEVBG TT
33171 2568 18/Aug/03 19:51 finished 82 txs 301 txs 27.24 % 0.410 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999TIXQALICPRBFII9QAFOFRZIMJMDZYFDHWWAMUVSOKWLFTOIIJTBNTTO TT
33170 2478 18/Aug/03 19:51 finished 109 txs 302 txs 36.09 % 0.545 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999BDVVFNWPFDMSPN9WJHKJHSUPVHYUFEUWWOLAMEDRZVMPPNRHCIDTEIV TT
33169 2407 18/Aug/03 19:51 finished 118 txs 302 txs 39.07 % 0.590 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999DSFZDQWBTXRHBW9EJISYNNISTSRJSQNBEUYVEMMKDMQKJXDIRIZVFUH TT
33168 1997 18/Aug/03 19:50 finished 165 txs 301 txs 54.82 % 0.825 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999FRVIBWUFUDDGCT9BZJPPHVCDSKJFDKAYGCGFOZQBXBTZXWPHYYWOMDT TT
33167 2473 18/Aug/03 19:49 finished 177 txs 303 txs 58.42 % 0.885 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WBLTMCWOHJHGLK9UIBWVBDBABCYNDIXZCUJLQIKVFDSFUEYEQZWMBNQ TT
33166 1839 18/Aug/03 19:47 finished 108 txs 305 txs 35.41 % 0.540 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999NWVDQVKZWAKFRO9CJPWYGWJLCEZHTSLSZGTFIGLDNWWKIOZQNTGVNHO TT
33165 2562 18/Aug/03 19:47 finished 113 txs 302 txs 37.42 % 0.565 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999FOBTQAKKTXKGFO9HCUJKHYFPJHGHEUGDYFUTXWNSEMLSMMRGZNWADIR TT
33164 2473 18/Aug/03 19:47 finished 214 txs 303 txs 70.63 % 1.070 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WBLTMCWOHJHGLK9OAKGJNUKVCDKTEZFWENTVEBWVOWLQVSFTAPNFOOX TT
33163 1997 18/Aug/03 19:46 finished 250 txs 303 txs 82.51 % 1.250 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999FRVIBWUFUDDGCT9WVDIPKOMCDOBCLMVTOKZHEXKXTDVSJKOBBBUCACR TT
33162 2568 18/Aug/03 19:46 finished 163 txs 303 txs 53.80 % 0.815 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999TIXQALICPRBFII9VVODAGLGSOTPVUWDSHOFYKQRTWWQSFVUEGGWZLXR TT
33161 2473 18/Aug/03 19:45 finished 130 txs 303 txs 42.90 % 0.650 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WBLTMCWOHJHGLK9YPZBTXTWTDILLXIZOXFGEYXWGDDJXKLOVXRCARJF TT
33160 2480 18/Aug/03 19:45 finished 119 txs 303 txs 39.27 % 0.595 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999RDFXJRSAIVRRAA9AXJSQENSANDJSZHKHOHQLVDANQTDGFZQMXFRRWOZ TT
33159 2473 18/Aug/03 19:45 finished 106 txs 301 txs 35.22 % 0.530 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WBLTMCWOHJHGLK9JGOCJFXTFPZHENWFKPXKYGCRHDSITDDDJSFVLSWB TT
33158 2211 18/Aug/03 19:44 finished 133 txs 307 txs 43.32 % 0.665 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WCBGNLUKUQIWBE9MGJKXGEXBEUIOWFPTUZXHBSVNNKIKLTHBQGVSBZB TT
33157 2562 18/Aug/03 19:44 finished 143 txs 307 txs 46.58 % 0.715 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999FOBTQAKKTXKGFO9QXYWUMJKVPNXXHADTGCQKMGRENLZDDXOZYPPLEQM TT
33156 2332 18/Aug/03 19:44 finished 154 txs 304 txs 50.66 % 0.770 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999YZISUIEWIXIZJL9QOFTBVEWCHHUVYSQKPTYFQXFZTYTFTAMWVQEYDJD TT
33155 2478 18/Aug/03 19:44 finished 126 txs 303 txs 41.58 % 0.630 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999BDVVFNWPFDMSPN9LNITNHBHQMOUCNACMNNLKFPGWUFVIIQNLXKHPBDQ TT
33154 90 18/Aug/03 19:44 finished 243 txs 301 txs 80.73 % 1.215 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999OXKTJMZJBNTQGR9YCYJKQTEPGSZWHBNDWIREAKOXSKEMLYAVULZQNET TT
33153 2211 18/Aug/03 19:44 finished 176 txs 303 txs 58.09 % 0.880 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WCBGNLUKUQIWBE9EKGUNVZNXOQJPWACZUNZGXYVDXQOHELVAUSLDTLR TT
33152 2407 18/Aug/03 19:43 finished 148 txs 303 txs 48.84 % 0.740 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999DSFZDQWBTXRHBW9SBOLRHTLNGJZNMIMHUQPONBEGTBFPBYTGBJQFDJD TT
33151 2491 18/Aug/03 19:43 finished 195 txs 303 txs 64.36 % 0.975 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999DZPPYZMKIVQBUO9NZMUSAWGHWKUZZHRNTTRGQIULLEDKPYIDUGMONKV TT
33150 2211 18/Aug/03 19:43 finished 184 txs 301 txs 61.13 % 0.920 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WCBGNLUKUQIWBE9DAJEBYSHLAKVGMXFMBHJEDLEVZAQSJDMASBCJJZS TT
33149 2494 18/Aug/03 19:43 finished 143 txs 303 txs 47.19 % 0.715 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999IYBIUURZJFPCLS9TABEFKYSVOKJBYUTJSNZCOQBQYKZWGJOVKMYITAA TT
33148 2211 18/Aug/03 19:42 finished 148 txs 302 txs 49.01 % 0.740 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WCBGNLUKUQIWBE9IOMYXGUDYEPARKCTJOIEFNBDDLDPSZHCZJIUSYAA TT
33147 2478 18/Aug/03 19:42 finished 188 txs 303 txs 62.05 % 0.940 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999BDVVFNWPFDMSPN9DOXSIHLUKVGKXIXKEKTIABDEQKHWVZOPNCBAINSI TT
33146 2562 18/Aug/03 19:42 finished 132 txs 302 txs 43.71 % 0.660 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999FOBTQAKKTXKGFO9XFICMQWDNEJCQNBKLMXODTOAFHTHUMIDFRIUNBJN TT
33145 2473 18/Aug/03 19:42 finished 201 txs 302 txs 66.56 % 1.005 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WBLTMCWOHJHGLK9RDJMAMWCXYXEYKNWUTWGNXCDNHZIGBERLKIPRTGZ TT
33144 2568 18/Aug/03 19:42 finished 113 txs 301 txs 37.54 % 0.565 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999TIXQALICPRBFII9UFDPTPSKHGSPGYXOGKGWNTHYSSJTYMVLQHPLQQUG TT
33143 2211 18/Aug/03 19:41 finished 125 txs 302 txs 41.39 % 0.625 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WCBGNLUKUQIWBE9GGSYVMYDMJQVRRKJYDKGPHFRQMOSPVYMDEKGDYKS TT
33142 2211 18/Aug/03 19:41 finished 204 txs 304 txs 67.11 % 1.020 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WCBGNLUKUQIWBE9JINHHTDGHYLGLKHIYTCZEGVNNLKDDSHUUOAXOJRB TT
33141 2211 18/Aug/03 19:41 finished 89 txs 303 txs 29.37 % 0.445 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WCBGNLUKUQIWBE9SBVWCNEOMEAJVAKNUKQOQPWOCQVIVUFHRKAQBEYT TT
33140 2211 18/Aug/03 19:40 finished 140 txs 303 txs 46.20 % 0.700 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WCBGNLUKUQIWBE9NCCWSNYDZXCWEOEHIWQCQEEQCISQTRRLDELUPRLE TT
33139 2473 18/Aug/03 19:40 finished 146 txs 304 txs 48.03 % 0.730 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WBLTMCWOHJHGLK9FESWNYRMNHXTJHSHVLDCXVRJGHTPWNYLXITDUQNN TT
33138 2332 18/Aug/03 19:39 finished 160 txs 304 txs 52.63 % 0.800 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999YZISUIEWIXIZJL9NQYHDFOYZIIDCGLZSXXWECQZKPGSAPRRXCLWNXKX TT
33137 2473 18/Aug/03 19:39 finished 117 txs 300 txs 39.00 % 0.585 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WBLTMCWOHJHGLK9EQNPKGOQCFRJZKXXLAPQLGTFRURXPAIGQABONDIE TT
33136 2473 18/Aug/03 19:38 finished 187 txs 301 txs 62.13 % 0.935 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WBLTMCWOHJHGLK9SNGYPXHVJAXMUJYMOKQUKUIKADVUGJBTXWTPITPE TT
33135 2478 18/Aug/03 19:37 finished 120 txs 302 txs 39.74 % 0.600 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999BDVVFNWPFDMSPN9DICVBYMFSIRPRDAUYQOIKXCJLIJDWSSSOUUEOWYI TT
33134 2478 18/Aug/03 19:36 finished 162 txs 300 txs 54.00 % 0.810 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999BDVVFNWPFDMSPN9IHXDOYPGGHBKKXIPELUTFHJUORTLNNKKXLCWAPTT TT
33133 2562 18/Aug/03 19:36 finished 109 txs 301 txs 36.21 % 0.545 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999FOBTQAKKTXKGFO9QAINKPPZGCSUDGTFMSPSMBXRYRGNYGFMATZAGUNW TT
33132 2211 18/Aug/03 19:36 finished 132 txs 303 txs 43.56 % 0.660 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WCBGNLUKUQIWBE9GAICBGVKKZNJEKMSAWGTURJBFBRKUBXNYIBTZGTX TT
33131 2407 18/Aug/03 19:35 finished 104 txs 300 txs 34.67 % 0.520 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999DSFZDQWBTXRHBW9BJXIJRDXDOOEIXNHXRSNLVSGIFJZXFBGRYRNHLTU TT
33130 2568 18/Aug/03 19:35 finished 120 txs 303 txs 39.60 % 0.600 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999TIXQALICPRBFII9IBJEKBWJVKFELSMKZALPFTADOEPZRSVKWSLINDWI TT
33129 2473 18/Aug/03 19:34 finished 124 txs 302 txs 41.06 % 0.620 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WBLTMCWOHJHGLK9QJPCHKQUWYGKNETDZZDOPZWEYVJOGHENLXBXILQW TT
33128 2562 18/Aug/03 19:33 finished 126 txs 303 txs 41.58 % 0.630 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999FOBTQAKKTXKGFO9QNQSQSTULHHKPEEXTZGCWXYWRKZBQJIZZZDFQEUG TT
33127 2473 18/Aug/03 19:33 finished 121 txs 305 txs 39.67 % 0.605 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WBLTMCWOHJHGLK9YBPNZEDGTUTMRHYSLIRDMQNRIQOODOTAJYQTZDWH TT
33126 2211 18/Aug/03 19:32 finished 122 txs 301 txs 40.53 % 0.610 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WCBGNLUKUQIWBE9SYFYVOAFGGFKTJYZKKCPYFBKZIRMGTUSUBGKLRKJ TT
33125 2494 18/Aug/03 19:32 finished 100 txs 303 txs 33.00 % 0.500 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999IYBIUURZJFPCLS9RBCCCQMRXRTDVHNVJOBSYYOIWHYZWEUCOOQQPJRG TT
33124 2473 18/Aug/03 19:32 finished 105 txs 303 txs 34.65 % 0.525 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WBLTMCWOHJHGLK9FSITYSTKPLVIJQQSYNAYKKJLVYIHIIETPYFDLGTL TT
33123 2211 18/Aug/03 19:31 finished 108 txs 302 txs 35.76 % 0.540 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WCBGNLUKUQIWBE9DTVUKIZIMNHRSKYXLRWNSAPEWTPWKCDZUZIXYIJS TT
33122 2473 18/Aug/03 19:31 finished 132 txs 302 txs 43.71 % 0.660 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WBLTMCWOHJHGLK9KXIROBIOUJBVGEWDAPQWEMGLTXMYOJMNQMZBSDGQ TT
33121 2478 18/Aug/03 19:30 finished 118 txs 303 txs 38.94 % 0.590 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999BDVVFNWPFDMSPN9IRMERIEZHZFGIQJTDPWXMOZFJAQOFENHSRETGYMZ TT
33120 2478 18/Aug/03 19:30 finished 104 txs 302 txs 34.44 % 0.520 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999BDVVFNWPFDMSPN9FWPXMTJTELLRNCGSYZFZTVEWLYZKTUZKYKMSJLPN TT
33119 2211 18/Aug/03 19:30 finished 103 txs 303 txs 33.99 % 0.515 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WCBGNLUKUQIWBE9EQAZPRXTPFPDFBAADSPCSZWUNLZFLCOZHUNXNHLU TT
33118 2562 18/Aug/03 19:29 finished 107 txs 302 txs 35.43 % 0.535 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999FOBTQAKKTXKGFO9XPOXABTZHRHOUFJUBHYQMXQOSMWMVALYTEBITUVD TT
33117 2407 18/Aug/03 19:28 finished 92 txs 302 txs 30.46 % 0.460 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999DSFZDQWBTXRHBW9QHHAUOWYVJNAKMIOHRVPGILDKYJLSFUJDKPWTCQP TT
33116 2568 18/Aug/03 19:28 finished 127 txs 302 txs 42.05 % 0.635 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999TIXQALICPRBFII9IZDMNDMGUXIUDYMUTXLMVJVAKDVZSATOKUONZWGB TT
33115 2473 18/Aug/03 19:28 finished 135 txs 302 txs 44.70 % 0.675 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WBLTMCWOHJHGLK9HQGNWLKEXLFCSGKQBPJKXBEUYAKDSSAAZWZGAOWE TT
33114 2568 18/Aug/03 19:28 finished 130 txs 301 txs 43.19 % 0.650 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999TIXQALICPRBFII9EHSIVCIRPIGQMJQMFUPRWFCACXBQBSHCMUDAUXEE TT
33113 2211 18/Aug/03 19:27 finished 95 txs 301 txs 31.56 % 0.475 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WCBGNLUKUQIWBE9NYFEEPZZMQZVRCIOAKIOTYSZKBKBXCWSCVZQCIQT TT
33112 2211 18/Aug/03 19:27 finished 213 txs 301 txs 70.76 % 1.065 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WCBGNLUKUQIWBE9VJPYJCFUWZLPQWFPNASYPQGYGZUVIQAAGQDLIAPM TT
33111 2473 18/Aug/03 19:26 finished 104 txs 303 txs 34.32 % 0.520 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WBLTMCWOHJHGLK9TUTFKBCTVJJZYDYMELNAYJYUDTKNLGSYYEQZNKUG TT
33110 2562 18/Aug/03 19:25 finished 107 txs 308 txs 34.74 % 0.535 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999FOBTQAKKTXKGFO9MALJNLSUGQIWOSQTSSQVDNYWEVPUXZDGSAVZGPGV TT
33109 2568 18/Aug/03 19:25 finished 94 txs 301 txs 31.23 % 0.470 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999TIXQALICPRBFII9WMPVRDGODPKUMUAVTJHVBCPYMMSSFVVBVBYLTFFF TT
33108 2473 18/Aug/03 19:25 finished 76 txs 303 txs 25.08 % 0.380 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WBLTMCWOHJHGLK9WBLWWOJVIIBCXFBUOJQKPJLRQBTKGVQMUUARKKUR TT
33107 2491 18/Aug/03 19:25 finished 119 txs 303 txs 39.27 % 0.595 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999DZPPYZMKIVQBUO9AETDYAWBKMOLVJWCHZRRJWMATXIHFRJZZEBUEBXG TT
33106 2473 18/Aug/03 19:24 finished 136 txs 304 txs 44.74 % 0.680 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WBLTMCWOHJHGLK9PPASCVBZHFPCTWERVVHKUJEEAFWKWUPKQGEJWNCL TT
33105 2478 18/Aug/03 19:23 finished 64 txs 303 txs 21.12 % 0.320 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999BDVVFNWPFDMSPN9OIMHSAHRNDSUSSLOSECPWMOLXUAURRZGZUXGCPIL TT
33104 2494 18/Aug/03 19:23 finished 108 txs 303 txs 35.64 % 0.540 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999IYBIUURZJFPCLS9YNJFVCUCTFUHKCAXWCJDPUPFFRTVAUJABREXNBWU TT
33103 2562 18/Aug/03 19:22 finished 121 txs 302 txs 40.07 % 0.605 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999FOBTQAKKTXKGFO9VRYALMQLCHQSFQQKYXSNCOBCSKHGIIAFPAEPTHHL TT
33102 2478 18/Aug/03 19:21 finished 95 txs 303 txs 31.35 % 0.475 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999BDVVFNWPFDMSPN9IFRFJRQNPDEOUWKDVQCJLXHLMLNRAPTBJUXTNSIA TT
33101 2473 18/Aug/03 19:21 finished 131 txs 303 txs 43.23 % 0.655 Ki 5.0 i/tx IOTASPAM9DOT9COM9999999999WBLTMCWOHJHGLK9ALFVZNITCOCXNWHNOVLBPCOMDXRBMRKEJQMKXTYZ TT